VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY („VOP“)

Náhradní díly společnosti Edmac mohou mít design dílu OEM. Nabízené náhradní díly společnosti Edmac by měly být používány výhradně pro účely oprav kompresorů výhradně za účele jejich uvedení do původního stavu.

Společnost Edmac prodává díly/maziva/položky pro vzduchové kompresory, sušičky a chladicí systémy, které jsou zaměnitelné s OEM díly/mazivy/položkami. Pokud není výslovně uvedeno jinak, díly/maziva/položky nejsou OEM díly/maziva/položky tak, jak je uvedeno v razítku „identifikace kvality společnosti Edmac“. Všechny OEM názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky každého příslušného vlastníka. Názvy, modely a čísla dílů OEM výrobců se na této webové stránce používají výhradně pro účely reference a kompatibility. Společnost Edmac není oficiálním distributorem společností Kaeser, Ingersoll Rand, Boge, CompAir nebo jakýchkoli jiných OEM dílů. Náhradní díly společnosti Edmac mohou mít design dílu OEM. Náhradní díly společnosti Edmac by měly být používány výhradně pro účely oprav kompresorů a jejich uvedení do původního stavu. Kupující se zavazuje nepoužívat náhradní díly společnosti Edmac k žádnému jinému účelu.

Odkazy na „vy“ a „vaše“, pokud jsou použity v těchto Podmínkách, se týkají vás jako našeho registrovaného obchodního zákazníka nebo hostujícího zákazníka, který vlastní platné a aktivní DIČ a který má zájem objednat si naše Zboží pro své vlastní obchodní činnost. Jakákoli nabídka je pro nás právně závazná až poté, co od nás obdržíte písemný souhlas s jakoukoli vaší objednávkou na základě této nabídky a my můžeme naši nabídku kdykoli stáhnout.

Umístěním objednávky potvrzujete, že položky objednané nebudou použity k žádnému účelu souvisejícímu s chemickými, biologickými nebo jadernými zbraněmi, ani k raketám schopným doručit takové zbraně, ani k jiným účelům zakázaným příslušným právem. Potvrzujete také, že objednané položky nebudou prodány ani převedeny, přímo či nepřímo, do Íránu, Severní Koreje, Sýrie, Ruska, Běloruska, Krymu nebo do jakéhokoli sporného regionu Ukrajiny nebo Ruska.

Dále potvrzujete, že budete dodržovat příslušné místní a mezinárodní požadavky na zahraniční obchod a celní předpisy, stejně jako jakékoli embarga a další obchodní sankce (společně „Zahraničně obchodní povinnosti“).

Okamžitě nás písemně informujete o jakémkoli porušení této deklarace.

Nejsme povinni splnit závaznou objednávku nebo smlouvu nebo jakoukoli její část nebo s tím související, ani nést odpovědnost za její nesplnění, pokud je takové splnění zmařeno jakýmikoli překážkami vyplývajícími ze Zahraničně obchodních povinností. Také si vyhrazujeme právo ukončit závaznou objednávku nebo smlouvu nebo jakoukoli její část nebo s tím související, s okamžitou platností a bez předchozího upozornění, pokud je plnění zmařeno jakýmikoli překážkami vyplývajícími ze Zahraničně obchodních povinností.

Vy budete následně odškodňovat za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku porušení této deklarace.


OBECNÉ INFORMACE

Webová stránka společnosti Edmac Europe NV (dále jen „Edmac“) je zřízena tak, aby sloužila dalším firmám na bázi B-2-B. Není-li výslovně písemně dohodnuto a řádně schváleno pověřeným zástupcem společnosti Edmac, tyto VOP nahrazují veškerou ostatní komunikaci a dohody a bez ohledu na jakýkoli rozpor nebo odlišné podmínky v jakékoli objednávce nebo souhlasu kupujícího, se veškeré prodeje a zásilky se řídí výlučně těmito VOP. Pojmem „přidružené společnosti“ se v tomto dokumentu rozumí společnost Edmac a její dceřiné společnosti, její mateřská společnost nebo dceřiné společnosti této mateřské společnosti. Názvy jednotlivých oddílů jsou uvedeny pouze pro zjednodušení. Pojmem „produkty“, jak je zde používán, se rozumí produkty, díly a doplňky poskytované kupujícím společností Edmac.


DODÁVKA

Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou dodávány produkty, které byly vyrobeny, smontovány nebo uskladněny v Evropské unii v souladu s INCOTERMS platnými v době přípravy smlouvy. Pokud je plánované dodání produktů zpožděno ze strany kupujícího nebo v důsledku nepředvídaných událostí uvedených v části „vyšší moc“ těchto VOP, může společnost Edmac tyto produkty dodat tak, že je přesune do skladu na účet a na riziko kupujícího. Uvedené dodací lhůty jsou přibližné a vycházejí z okamžitého příjmu všech potřebných informací a schválení kupujících. Společnost Edmac si vyhrazuje právo zboží dodávat postupně.


Důležité upozornění na dokumentaci

Všechny požadavky na dokumenty by měly být podány v době zadávání objednávky. Požadavky podané později nemusí být akceptovány.


ZABEZPEČENÍ A RIZIKO ZTRÁTY

Kupující souhlasí s tím, že na žádost společnosti Edmac uzavře smlouvu o zabezpečení týkající se prodaných produktů nebo jiných aktiv a provede všechny činnosti, které jsou nutné pro zdokonalení a zajištění bezpečné pozice společnosti Edmac. Bez ohledu na jakoukoli dohodu týkající se dodacích podmínek nebo úhrady poplatků za dopravu přechází riziko ztráty nebo poškození na kupujícího a dodávka bude považována za úplnou při dodání soukromému nebo veřejnému dopravci, nebo při přesunu zboží do skladu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, v místě odeslání produktů sestavených, vyrobených nebo uskladněných v Evropské unii nebo v místě vstupu produktů odeslaných z území mimo Evropskou unii.


PLATBA

Pokud kupující nezaplatí v okamžiku splatnosti kteroukoli fakturu, může společnost Edmac odložit dodávky v souladu s touto nebo jakoukoli jinou smlouvou s kupujícím, s výjimkou případů, kdy společnost Edmac od kupujícího obdrží dostatečnou záruku nebo hotovostní platbu takové faktury.

Za všechny faktury po splatnosti bude účtován buď poplatek ve výši 1 %, nebo nejvyšší sazba povolená platnou právní úpravou. Nesplnění povinnosti kupujícího zaplatit faktury v době splatnosti bude na základě uvážení společnosti Edmac představovat provinění navíc ke všem ostatní opravným prostředkům, které může společnost Edmac mít k dispozici v souladu s těmito VOP nebo platnou právní úpravou. Pokud podle názoru společnosti Edmac nesplňuje finanční situace kupujícího v kteroukoli chvíli před dodáním zboží uvedené podmínky platby, může společnost Edmac vyžadovat platbu předem nebo zrušit nevyřízenou objednávku, přičemž má společnost Edmac nárok na přiměřený storno poplatek. V případě, kdy dojde ke zpoždění dodávky vinou kupujícího, bude platba splatná v den, kdy byla společnost Edmac připravena zboží dodat. Veškeré postupné dodávky budou fakturovány zvlášť a zaplaceny bez ohledu na následné dodávky. Zpoždění dodání nebo jakékoli neshody v postupných dodávkách nezbavují kupujícího jeho závazku přijmout a zaplatit jakékoli zbývající postupné dodávky.


PŘECHOD VLASTNICTVÍ

Pokud je takový přechod vlastnictví platný podle platné právní úpravy, zůstane produkt majetkem společnosti Edmac, dokud nebude plně uhrazen. Kupující na žádost společnosti Edmac zajistí pomoc při přijímání jakýchkoli opatření nezbytných k ochraně vlastnictví produktu společnosti Edmac v předmětné zemi. Přechod vlastnictví nemá vliv na přechod rizika, jak je stanoveno v těchto VOP.


VYŠŠÍ MOC

Společnost Edmac neodpovídá za ztrátu, poškození, zadržení nebo zpoždění, ani není možné považovat, že nesplnila svou povinnost, pokud je toto nesplnění způsobeno příčinami mimo její přiměřenou kontrolu nebo z důvodu požáru, stávky nebo jiného součinného jednání pracovní síly, jednání nebo opomenutí jakéhokoli vládního úřadu nebo kupujícího, z důvodu dodržování dovozních nebo vývozních nařízení, povstání nebo nepokojů, embarga, zpoždění nebo výpadků přepravy nebo neschopnosti získat potřebné technické pracovníky, pracovní sílu, materiály nebo výrobní zařízení z obvyklých zdrojů. V případě zpoždění z důvodu kterékoli takové příčiny bude datum doručení odloženo o takovou dobu, která může být přiměřeně nutná k vyrovnání tohoto prodlení.


ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY EDMAC

Společnost Edmac zaručuje šestiměsíční záruční lhůtu na náhradní díly počínaje datem (i) odeslání, nebo (ii) záruční lhůtu v délce trvání 1 000 hodin provozu na všechny náhradní díly kompresorů, na filtrovací prvky a maziva podle toho, která uplyne dříve. Náhradní díly společnosti Edmac splňují nebo překračují specifikace OEM. Tato záruka se omezuje na to, že společnost Edmac podle svého vlastního uvážení nahradí vadný díl nebo zákazníkovi vrátí kupní cenu. Pro uplatnění záruky na náhradní díly musí zákazník:

  • Postupovat podle reklamačního řádu společnosti Edmac
  • Vrátit vadný díl(y) v souladu s reklamačním řádem společnosti Edmac k jeho kontrole spolu s důkazem o provozní době.

Záruka na náhradní díly se nevztahuje na nesprávné použití, zanedbání, poruchy systému (například: vzduchové kladivo), poškození při přepravě nebo na jakoukoli položku, která byla upravena, opravena nebo jinak změněna.

Tato záruka je výhradní a nahrazuje všechny ostatní záruky nebo podmínky, písemné nebo ústní, vyjádřené nebo předpokládané, včetně mj. všech záruk či podmínek na obchodovatelnost nebo vhodnost pro určitý účel, kterých se tímto společnost zříká. Společnost není v žádném případě odpovědná za náhodné, následné nebo zvláštní škody, ztráty tržeb nebo jakékoli jiné škody, náklady nebo výdaje. Náprava výše popsaných neshod je pro kupujícího výhradním opravným prostředkem a považuje se za splnění veškerých povinností společnosti Edmac (včetně jakékoli odpovědnosti za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody) vyplývajících ze záruky, objektivní odpovědnosti, smlouvy, občanskoprávní deliktu, nedbalosti nebo jinak, pokud jde o kvalitu nebo jakoukoli vadu produktu nebo přidružených služeb poskytovaných nebo prováděných v souladu s těmito zásadami.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST EDMAC V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, bez ohledu na to z čeho tato škoda vyplývá, tedy zda ze záruky, objektivní odpovědnosti, smlouvy, občanskoprávního deliktu, nedbalosti nebo jinak, a to včetně mj. odpovědnosti za ztráty zisků nebo výnosů, znemožnění celkového nebo částečného používání produktů nebo zařízení nebo služeb, nákladů na odstávky nebo nároků kupujícího na takové nebo jiné odškodnění, ať už se týká produktů poskytnutých podle těchto VOP nebo zpoždění při jejich doručení, nebo služeb poskytovaných s těmito produkty nebo v souvislosti s nimi. Odpovědnost společnosti Edmac za jakékoli nároky vyplývající ze záruky, objektivní odpovědnosti, smlouvy, občanskoprávního deliktu, nedbalosti nebo jinak za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z této smlouvy, ve spojení s ní, nebo která je jejím následkem nebo vyplývá z jejího plnění nebo porušení, nebo z návrhu, výroby, prodeje, dodávky, opětovného prodeje, opravy, výměny, instalace, technického pokynu k instalaci, kontroly, servisu, provozu nebo použití jakéhokoli produktu, na který se vztahuje tato smlouva nebo v souladu se kterou je poskytován, nesmí v žádném případě (s výjimkou případů uvedených v oddílu „Odškodnění související s patentovými nároky“) překročit kupní cenu přidělitelnou produktu nebo jeho dílu, kvůli kterým nárok v prvé řadě vznikl.

Veškeré důvody pro žalobu vůči společnosti Edmac vyplývající z této smlouvy nebo ve vztahu k ní či jejímu plnění zanikají, pokud nebudou podány nejpozději do jednoho roku od doby, kdy k nim dojde.


OBJEDNÁVKY A CENY

Cenová nabídka společnosti Edmac není závazná a platí po dobu 30 dnů od data vydání. Přijetí cenové nabídky kupujícím představuje pro společnost Edmac závaznou objednávku. Společnost Edmac si vyhrazuje právo objednávku odmítnout, pokud to společnost Edmac považuje za nutné. Mezi důvody pro takové odmítnutí může patřit například fakt, že objednávka byla odeslána zákazníkem ze země, do které společnost Edmac zboží nedodává, nebo pokud daný produkt není skladem. Přijetí objednávky zákazníka společností Edmac představuje uzavření kupní smlouvy, která se řídí těmito VOP.

Ceny pro kupujícího jsou ceníkové ceny společnosti Edmac platné v době odeslání objednávky. Společnost Edmac může změnit ceny nebo jiné podmínky prodeje, které ovlivňují produkty, vydáním nových ceníků, bulletinů nebo jiných oznámení, a to po předchozím písemném oznámení kupujícímu a uplynutí třicetidenní (30) lhůty. Nákupy použitého vybavení budou probíhat za podmínek dohodnutých v době jejich prodeje kupujícímu. Tato cena nezahrnuje žádnou vnitrostátní nebo místní daň z majetku, licencí, oprávnění, prodeje, používání služby, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, hrubého příjmu nebo jiné podobné daně, které mohou nyní nebo v budoucnu být relevantní, vyměřené nebo uložené na základě této transakce nebo vzhledem ní a stejně tak daně z majetku, jeho nákupu, prodeje, výměny, hodnoty nebo užívání nebo jakékoliv služby poskytnuté v souvislosti s nimi. Kupující souhlasí s tím, že společnosti Edmac, jejím smluvním dodavatelům nebo dodavatelům zaplatí nebo uhradí takové daně, které jsou společnost Edmac, její smluvní dodavatelé nebo dodavatelé povinni zaplatit nebo vybírat, nebo které musí být zadrženy kupujícím. Cena se také může změnit v souladu se zveřejněnými doložkami o úpravách cen. V případě rozporu informací o úpravě ceny mezi tímto dokumentem a těmito VOP mají přednost doložky o úpravách cen.

Chyby v informacích uvedených na webové stránce společnosti Edmac nebo chyby společnosti Edmac v nastavování cen nemohou mít nikdy za následek uzavření závazné dohody.


INFORMACE POSKYTOVANÉ KUPUJÍCÍMU

Jakýkoli návrh, výrobní výkresy nebo jiné informace či materiály předložené kupujícímu zůstávají ve výhradním vlastnictví společnosti Edmac. Bez souhlasu společnosti Edmac nemohou být použity pro jakýkoli jiný účel, než pro který byly poskytnuty, a bez souhlasu společnosti Edmac nemohou být kopírovány nebo sdělovány třetí osobě.


ODŠKODNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S PATENTOVÝMI NÁROKY

Pouze pro účely tohoto oddílu se pojmem „Edmac“ rozumí společnost Edmac Europe NV, její dceřiné společnosti, mateřská společnost a dceřiné společnosti této mateřské společnosti.

Společnost Edmac se zavazuje na své vlastní náklady hájit jakékoli případné žaloby nebo spory podané proti kupujícímu v rozsahu, v němž tyto spory nebo žaloby vychází z tvrzení, že výrobky, které jsou předmětem těchto VOP, představují porušení jakéhokoli nároku na jakýkoli platný patent, s výjimkou nároků týkajících se procesu prováděného s předmětnými produkty nebo produktů vyrobených předmětným produktem, za předpokladu, že (i) tyto výrobky vyrábí společnost Edmac, nebyly dodány podle podrobného návrhu kupujícího a byly používány tak, jak byly prodány společností Edmac, (ii) kupující je povinen uhradit veškeré platby, které jsou splatné podle těchto VOP, a (iii) kupující společnost Edmac okamžitě písemně informuje a dá poskytne jí příslušné oprávnění, informace a pomoc při obhajobě daného sporu nebo žaloby. Společnost Edmac je povinna uhradit veškeré náhrady škody a náklady vyplývající z takového obhajovaného sporu nebo žaloby za předpokladu, že taková náhrada škody nevztahuje na žádné porušení založené na kombinaci uvedených produktů nebo jejich částí s jinými produkty nebo předměty, které nebyly poskytnuty společností Edmac. V takovém případě bude společnost Edmac přispívat na náhradu škody poměrnou částí. Společnost Edmac nezodpovídá za žádné vyrovnání takové žaloby nebo řízení bez svého písemného souhlasu. Pokud je v jakémkoli obhajovaném sporu nebo žalobě považován jakýkoli produkt za porušení patentových práv a jeho použití je zakázáno, společnost Edmac na základě svého uvážení a na své vlastní náklady (i) buď nahradí předmětný produkt produktem, který práva neporušuje, nebo (ii) tento produkt upraví tak, aby práva neporušoval, nebo (iii) produkt odstraní a uhradí kupujícímu kupní cenu a náklady na přepravu tohoto produktu. VÝŠE UVEDENÉ USTANOVENÍ PŘEDSTAVUJE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI Edmac S OHLEDEM NA ODŠKODNĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S PATENTOVÝMI NÁROKY.

V rozsahu, v jakém jsou tyto produkty nebo jejich části dodávány podle podrobného návrhu nebo pokynů kupujícího nebo upraveny kupujícím nebo kupujícím zkombinovány se zařízeními nebo předměty, které nebyly poskytnuty v souladu s těmito VOP, s výjimkou případů, kdy společnost Edmac částečně přispívá na náhradu škody z porušení, nebo jsou tyto produkty použité kupujícím k provedení procesu nebo k výrobě produktu a z důvodu předmětného návrhu, pokynů, změn, kombinace, výkonu nebo výroby, a v případě sporu nebo žaloby směřující proti společnosti Edmac, kupující souhlasí s tím, že odškodní společnost Edmac způsobem a v rozsahu Edmac, v jakém společnost Edmac odškodňuje kupujícího uvedeném v tomto oddílu, pokud jsou tyto podmínky vhodné.


POSTOUPENÍ

Jakékoli postoupení objednávky nebo kupní smlouvy mezi kupujícím a společností Edmac nebo jakýchkoli práv vyplývajících z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti Edmac nebo jím řádně zmocněného zástupce je neplatné.


UKONČENÍ

Jakákoli objednávka nebo smlouva může být kupujícím zrušena pouze po zaplacení přiměřených nákladů (včetně přiměřeného zisku) na základě vzniklých nákladů a výdajů a závazků společnosti Edmac.


ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Pokud budou některá ustanovení těchto VOP nebo jejich část z jakéhokoli důvodu považována za neplatná nebo nevymahatelná, neovlivní taková neplatnost nebo vymahatelnost žádné jiné ustanovení nebo jeho část, ale tyto podmínky musí být vykládány tak, jako by takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nebo jeho část nikdy nebyla v těchto VOP obsažené.


OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky výslovně uvedené v těchto podmínkách jsou dodatkem k jakýmkoli jiným opravným prostředkům, které má společnost Edmac v souladu s příslušnou právní úpravou k dispozici. POZNÁMKA: Prodej zařízení nebo služeb popsaných v tomto dokumentu nebo zde uvedených za uvedenou cenu je výslovně podmíněn VOP uvedenými v tomto dokumentu. Jakákoli objednávka nebo potvrzení ze strany kupujícího nebo jakékoliv přijetí takového vybavení nebo služeb představuje vyjádření souhlasu s uvedenými VOP. Jakékoli dodatečné nebo odlišné podmínky uvedené v objednávce kupujícího nebo jiná komunikace, představují námitku vůči společnosti Edmac a nebudou účinné nebo závazné, pokud je písemně neschválí zmocněný zástupce společnosti Edmac.


ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto VOP nebo jakákoli objednávka nebo kupní smlouva podle těchto podmínek se řídí příslušnou platnou právní úpravou Belgie. Veškeré spory související s těmito VOP či jakoukoli objednávkou nebo kupní smlouvou, budou řešeny soudy v Antverpách.

Copyright © 2024 - Edmac Europe - All rights reserved.
is added to your shopping cart
Product has been removed from your shopping cart
All items are added to your shopping cart.